طراحی سایت

تحقیقی جدید از کاهش تنوع در طراحی سایت ها خبر می دهد

مطالعات نشان می دهند که سایت ها روز به روز بیشتر شبیه هم می شوند و نسبت به 10 سال گذشته اشتراکات بسیار بیشتری با هم پیدا کرده اند.

20 تیر 1399